I den första stora metaanalysen (sammanställning av ett stort antal forskningsresultat) 1980 om den allmänna effekten av psykoterapi fann man att effekten var överraskande god. Genom åren har fortsatt forskning visat att de väletablerade psykoterapimetoderna ger påfallande goda resultat även om mängden forskningsstudier är mycket olika för olika typer av psykoterapi. I psykoterapiforskningens standardverk, Bergin and Garfield’s Handbook of Psychotherapy and Behavior Changes, vars femte upplaga utkom 2004, redovisas positiva resultat internationellt inom alla väl etablerade psykoterapiinriktningarna.

Människor föredrar oftast hjälp genom samtal före annan slags behandling för psykiska problem.

I Sverige har SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) bl.a. i Behandling av depressionssjukdomar. En systematisk litteraturöversikt, 2004, och i Behandling av ångestsyndrom. En systematisk litteraturöversikt, 2005, visat att psykoterapi har mycket god effekt vid behandling av ångest- och depression.

Psykologiskt stöd och psykoterapi lindrar även sjukdomsförlopp och underlättar läkningsprocesser vid kroppsliga sjukdomar.

Psykoterapi ger i jämförelser med psykofarmaka ofta lika bra eller bättre resultat, särskilt på längre sikt. Psykoterapi ger inte heller några biverkningar.

Psykoterapi, som blir allt bättre evidensbaserad, måste bli mer tillgänglig för och få ökade utvecklingsmöjligheter och forskningsresurser i Sverige.

Forskningsöversikter finns med i föreningarnas respektive presentationer. Nya studier och psykoterapiforskningsresultat kommer kontinuerligt vilket gör det svårt att hålla en tryckt skrift uppdaterad.

 
    Samrådsforum för psykoterapi

    Utbildningar med examensrätt

    Adresser intresseföreningarna
 

    Existentiell psykoterapi

    Familjeterapi

    Gruppsykoterapi

    Kognitiv beteendeterapi

   
Hypnospsykoterapi

    Psykoanalys

    Psykoanalytisk parpsykoterapi

    Psykodynamisk barn- och
    ungdomspsykoterapi


    Psykodynamisk psykoterapi

    Relationell psykoterapi
 

Hur kan man få psykoterapi och vad kostar det?

Psykoterapi kan erhållas genom den psykiatriska vården eller hos en privat psykoterapeut. Högkostnadsskydd gäller vid psykoterapi inom offentlig sjukvård eller om den privatpraktiserande psykoterapeuten har vårdavtal med landstinget. I övrigt överenskommer patient och psykoterapeut om kostnaden. Det är viktigt att psykoterapeuten är legitimerad av Socialstyrelsen eller har grundläggande psykoterapiutbildning och erhåller handledning av en legitimerad psykoterapeut.

Tillgången till psykoterapi, administrativa rutiner och kostnader för patienter kan skilja sig betydligt mellan olika delar av landet.

 

För mer information om
forskning till stöd för olika
terapiformers effektivitet:

Se respektive
avsnitts forskningsdel!

 
 

Referenser

Smith, M. L., Glass, G. V. & Miller, T. I (1980). The benefits of psychotherapy. Baltimore: The John Hopkins University Press.

Lambert, M.J. (2004). Bergin and Garfield's Handbook of Psychotherapy and Behavior Change. 5:th ed. New York: Wiley.

Forsell, Y. & Hansson, A. (2001) Psykisk ohälsa och behandlingsbehov ur ett befolkningsperspektiv. Data från PART-studien. Rapport 2001:2, Enheten för Psykisk Hälsa, Samhällsmedicin, Stockholms läns landsting.

Behandling av depressionssjukdomar: En systematisk litteraturöversikt (2004). Rapport nr 166. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering – SBU.

Behandling av ångestsyndrom: En systematisk litteraturöversikt (2005). Rapport nr 171. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering – SBU.

 

  2012-05-13 © Samrådsforum/mbj