Det händer emellanåt att patienten/klienten upplever svårigheter i psykoterapin. Det viktigaste och primära är att försöka reda ut situationen med sin psykoterapeut. Om detta inte går eller missförhållandena är allvarligare kan man vända sig till någon av följande instanser.

Om psykoterapeuten (oberoende av om terapeuten är legitimerad eller ej) är anställd inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården inklusive privat verksamhet som finansieras med offentliga medel kan anmälan göras till

 • Patientnämnden, som är en förvaltning som finns i varje landsting/region. Patientnämnden är en opartisk och fristående instans. Utifrån inkomna synpunkter och klagomål ska förvaltningen

  • hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta till
    vara sina intressen i hälso- och sjukvården,
  • främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal,
  • hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet,
  • rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse till vårdgivare
    och vårdenheter och därigenom bidra till vårdens kvalitetsutveckling.

 • Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet, som är nationell tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvården. Enheten är inte bunden av vad som står i anmälan utan kan göra en generell undersökning av terapeutens verksamhet och kan ålägga terapeuten att ändra på sin verksamhetsutövning för att få fortsätta. Socialstyrelsen kan anmäla till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) och yrka på att terapeuten åläggs en disciplin påföljd. För en legitimerad psykoterapeut kan det därutöver innebära en inskränkning av legitimationen i form av att en prövotid åläggs eller att legitimationen återkallas. Läs mer på www.socialstyrelsen.se/klagapavarden.

 
    Samrådsforum för psykoterapi

    Utbildningar med examensrätt

    Adresser intresseföreningarna
 

    Existentiell psykoterapi

    Familjeterapi

    Gruppsykoterapi

    Kognitiv beteendeterapi

   
Hypnospsykoterapi

    Psykoanalys

    Psykoanalytisk parpsykoterapi

    Psykodynamisk barn- och
    ungdomspsykoterapi


    Psykodynamisk psykoterapi

    Relationell psykoterapi
 

Personer som kallar sig terapeuter men som arbetar helt privat och ej är legitimerade lyder under det som tidigare kallades kvacksalverilagen, numera kapitel 4 i Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531). Kapitlet handlar om begränsningar i rätten att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder.

Det finns också etiska regler för psykoterapeuter, psykologer, socionomer, läkare m.fl. yrkesutövare antagna av deras fackförbund och yrkesföreningar. Om man har etiska frågor eller har frågor om hur psykoterapin går till kan man alltså vända sig till terapeutens fackförbund eller till förening för den aktuella terapiinriktningen.

 

  2012-05-13 © Samrådsforum/mbj